ALGEMENE FACTUUR-EN VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene factuur-en verkoopvoorwaardenzijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hamelers Palletten bvba, met inbegrip vanhaar offertes, bestellingen, facturen, enz. Algemene voorwaarden van de klant zijn, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst, niet van toepassing.

Artikel 2: Offertes en bestellingen

2.1 De offertes zijn slechts geldig gedurendede daarop vermelde periode en bij gebreke daaraan voor een periode van 30 dagen.

2.2 Elke bestelling houdtde aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Leveringen

3.1 Leveringstermijnen zijn steeds indicatief, behoudens een andersluidende door Hamelers Palletten bvba ondertekende overeenkomst.

3.2 De verkochte goederen worden door Hamelers Palletten bvba ter beschikking gesteld op haar terreinen in Maasmechelen om door de klant te worden opgehaald, tenzij indien expliciet overeengekomen is dat Hamelers Palletten bvba tevens in staat voor het vervoer.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1 De door Hamelers Palletten bvba verkochte goederen blijven haar eigendom tot volledige betaling van alle openstaande facturen, desgevallend vermeerderd met interesten en kosten.

4.2 De klantverbindt er zich toe deze goederen niet te vervreemden, onroerend te maken of te verwerken alvorens volledige betaling.

Artikel 5: Betaling

5.1 Facturen zijn zonder korting en binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, behoudens andersluidende vermeldingen op de factuur.

5.2 Bij laattijdige betaling zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,verwijlintresten overeenkomstig de bepalingen van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuuralsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimum van € 125,00.

5.3 Indien ook maar één factuur niet tijdig betaald wordt, brengt zulks automatisch de opeisbaarheid van alle andere, zelfs niet vervallen facturen met zich mee.Bovendien houdt Hamelers Palletten bvba zich het recht voor om in dat gevalde verdere uitvoeringvan reeds geplaatste bestellingen te schorsen totdat alle facturen vereffend zijn,zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn door Hamelers Pallettenbvba.

5.4 Indien Hamelers Palletten bvba ongunstige informatie bekomt inzake de solvabiliteit van de klant, heeft Hamelers Palletten bvba het recht om waarborgen of contante betaling te eisen, zulks zelf in afwijking van eerdere afspraken.

Artikel 6: Eenzijdige beëindiging

Een eenzijdige beëindigingvan de overeenkomst, voor of tijdens de uitvoeringervan, heeft tot gevolg datde opdrachtgeverertoegehouden zal zijn om de reeds gemaaktekosten en lasten, de reeds uitgevoerde werkzaamheden, samen met eventueelreeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale koopsomals schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon of uiterlijk binnen 24 uur na levering gemeld te worden.

7.2 Een vordering wegens verborgen gebreken aan de geleverde goederendient ingesteld te worden uiterlijk binnen twee maandenna het ontdekken of behoren te ontdekken van het gebrek.

7.3 De aansprakelijkheid van Hamelers Palletten bvba wordt beperkt tot de waarde van de overeenkomst. Gevolgschade, indirecte schadeenimmateriële schadezijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten en de geldende algemene voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing.

8.2 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg(België)bevoegd om kennis te nemen vande hieruit voortvloeiende geschillen.

Scroll to Top
Stuur ons een bericht
1
Heb je een vraag?
Scan the code
Hallo! Waarmee kunnen we je helpen?